Na základe toho, že Slovensko má s niektorými štátmi uzatvorenú dvojstrannú medzinárodnú zmluvu o právnej pomoci, nie je potrebná apostilácia všetkých justičných verejných listín, ale týka sa to len justičných listín a nie všetkých verejných listín. V praxi to teda znamená, že ak budeme chcieť použiť listinu v zahraničí, tak  aj napriek existujúcej dvojstrannej dohode si budete musieť Vašu neverejnú listinu apostilovať. Ďalej sa Vám môže stať, že aj napriek existujúcej bilaterálnej dohode o tom, ktoré verejné listiny musíte apostilovať, tak práve Vašu listinu bez apostily zahraničný orgán neuzná.

Ale aj napriek tomu, tieto platné bilaterálne zmluvy odstraňujú mnohé administratívne prekážky a sú preto veľmi výhodné.

Na webovej stránke si môžete pozrieť zoznam krajín, s ktorými má Slovensko uzatvorenú platnú bilaterálnu zmluvu. Ak v týchto štátoch chcete použiť Vašu justičnú verejnú listinu bez apostily, tak zahraničné orgány Vám ju uznajú bez zbytočných komplikácií.

Apostila – čo to znamená

Pojem ,,apostila” znamená, že v prípade použitia verejnej listiny v zahraničí, sa táto musí označiť tzv. doložkou. Znamená to, že verejná listina, ktorú predkladáte v zahraničí na úrad je pravá a je skutočne vydaná tým orgánom v našom štáte, ktorý je oprávnený ju vydávať.

Úradné dokumenty sa na Slovensku apostilujú od roku 2002 a nahradili dovtedy platnú superlegalizáciu listín (vyššie overenie listín). Slovensko v tomto roku pristúpilo k medzinárodnej zmluve, ktorá zaviedla apostilovanie dokumentov. Apostilácia dokumentov je rýchlejšia a jednoduchšia, pretože k úradnému dokumentu sa len pripojí doložka (apostila) a dokument môže byť použitý v zahraničí. Na rozdiel od superlegalizácie dokumentov, ktorá však musí byť realizovaná v niekoľkých krokoch, aby mohli byť listiny použité v zahraničí.

Príklad na vysvetlenie apostily:

V prípade použitia výpisu z obchodného registra SR v zahraničí, musíte sa najprv obrátiť na krajský súd, ktorý Vám originál výpisu z obchodného registra opatrí apostilou. Takýto celý dokument si dáte potom  preložiť do úradného jazyka štátu, v ktorom ho chcete použiť.