„Apostille“ je francúzske slovo a znamená overenie.

5.októbra 1961 sa mnoho krajín spojilo a vytvorilo zjednodušenú metódu overovania všeobecne uznaných dokumentov. Tieto krajiny podpísali Haagsky dohovor. Prijali formu dokumentu, označovanú ako apostil. Ten je medzinárodne uznávaný všetkými členskými krajinami.

Doklady vydané v jednej krajine, ktoré chcete použiť v inej krajine musia byť overené alebo legalizované. Až vtedy môžu byť uznané ako platné v zahraničí. Je to proces, v ktorom sa na dokument umiestňujú rôzne pečate (pečiatky).

Výhradnou funkciou overovania pomocou apostilu je overenie pravosti podpisu v dokumente, spôsobilosť osoby podpisujúcej dokument a totožnosť každej pečiatky na dokumente. Pečať apostilu vydaná štátnym tajomníkom štátu New York, je jednostránkový dokument s vyrazenou „Veľkou pečaťou štátu New York“. Apostille obsahuje faksimile podpisu osoby vydávajúcej osvedčenie.

Ak krajina, v ktorej chcete dokumenty použiť, nie je zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru, čaká vás zdĺhavý proces získavania série osvedčení, známych tiež ako „ metóda reťazového overovania“. Je to byrokratický proces, v ktorom štátne autority preverujú pravosť každej pečiatky na danom dokumente. A je zakončený udelením pečate zahraničného veľvyslanectva alebo konzulátu v USA.

Každý štát USA kde chcete získať apostilu má svoj vlastný spôsob vydávania apostilu. Začína sa notárskou pečaťou a jej overením príslušným orgánom.

My v Apostille s.r.o. pomôžeme so získaním apostilu, z ktoréhokoľvek štátu; za predpokladu, že dokument už bol notársky správne overený (podľa legislatívy daného štátu).