Apostila USA

/Apostila USA
Apostila USA2018-09-02T17:31:17+00:00

Verejné listiny osobného či obchodného charakteru, ktoré boli vydané alebo osvedčené orgánmi Spojených štátov amerických, je potrebné pred ich použitím v zahraničí osvedčiť, v opačnom prípade nebudú tamojšími úradmi akceptované. Vzhľadom na to, že Spojené štáty americké sú signatárskymi štátmi Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín prijatého 5. októbra 1961 v Haagu, dnes už nie je potrebné vyššie overenie amerických verejných listín prostredníctvom generálneho konzulátu (alebo veľvyslanectva) v USA. Na to, aby boli americké verejné listiny uznané v ktoromkoľvek zmluvnom štáte Dohovoru ich stačí opatriť osvedčením tzv. apostilou.

Apostila je osvedčujúca doložka, ktorá sa pripája za verejné listiny a dokumenty, pričom preukazuje pravosť podpisu, funkciu osoby, ktorá listinu podpísala, a prípadne pravosť pečate alebo odtlačku pečiatky na listine. Americkú verejnú listinu opatrenú apostilou tak možno použiť bez ďalšieho overenia na území ktorejkoľvek inej zmluvnej strany Dohovoru a pred ktorýmkoľvek jej orgánom. Apostila však neosvedčuje pravdivosť obsahu verejnej listiny, ku ktorej je pripojená.

Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru, si určuje orgány oprávnené vydávať osvedčenie – apostilu. Čo sa týka USA, situácia je komplikovanejšia, nakoľko Spojené štáty sú federáciou a preto je potrebné rozlišovať medzi listinami vydanými na federálnej úrovni a listinami vydávanými jednotlivými štátmi. Na vydávanie apostily pre federálne verejné listiny sú oprávnené nasledujúce orgány:

  • Apostily k verejným listinám vydaným federálnymi orgánmi USA vydáva Ministerstvo zahraničných vecí USA (United States Department of State, Authentication Office).
  • V prípade konzulárnych správ o narodeniach, sobášoch a úmrtiach občanov USA v zahraničí apostily vydáva Bureau of Consular Affairs, Passport Services, Vital Records Section.
  • V prípade verejných listín vydaných federálnymi súdmi USA sú oprávnení vydávať osvedčenia súdni úradníci uvedených súdov – clerks a deputy clerks. Alternatívne môže pečať federálneho súdu osvedčiť Ministerstvo spravodlivosti USA (United States Department of Justice) a k takémuto osvedčeniu vydá Ministerstvo zahraničných vecí USA (United States Department of State) apostilu.
  • Verejné listiny vydané príslušnými štátmi USA, District of Columbia a ďalšími územiami v jurisdikcii USA sú osvedčované apostilou určenými orgánmi, najčastejšie úradom Secretary of State príslušného štátu.

Čo sa týka vydávania rodných listov, sobášnych listov, úmrtných listov, rozsudkov o rozvode manželstva a pod., to patrí do jurisdikcie jednotlivých štátov. Konkrétny postup pri získaní apostily je určený predpismi jednotlivých štátov. V zásade platí, že žiadateľ musí najskôr získať osvedčenú kópiu (certified copy) matričného dokladu. Úrad Secretary of State, ktorý sa nachádza v hlavnom meste príslušného štátu následne opatrí listinu apostilou vo forme listu papiera pripojeného k listine. V niektorých štátoch USA (napr. New York) pred získaním apostily musí byť listina overená okresným úradníkom (county clerk).

Vzhľadom na to, že pravidlá pre získanie apostily môžu byť v každom štáte USA iné, je potrebné sa oboznámiť s predpismi daného štátu. Vy sa s tým však nemusíte trápiť., stačí využiť služby nášho tímu profesionálov. Rýchlo a spoľahlivo Vám zabezpečíme vybavenie apostily na akýkoľvek dokument včítane overeného prekladu do cudzieho jazyka tak, aby výsledná listina spĺňala všetky potrebné požiadavky na prijatie v cudzom štáte. S name tak Vaše dokumenty budú v zahraničí uznané bez pochybnosti o ich pravosti, pravosti pečiatky či podpisu na dokumente.

 

APOSTILLE USA 
Apostil na dokumenty vydané v USA alebo kopie a podpisy osvedčené v USA
Všetky štáty USA
2-4 týždne
200€
APOSTILLE DELAWARE - USA
Apostil na potvrdenie o existencii spoločnosti v Delaware
2 týždne
400€
Apostil na potvrdenie o založení spoločnosti v Delaware
2 týždne
400€
APOSTILLE FLORIDA - USA
Apostil na potvrdenie o existencii spoločnosti na Floride
4 týždne
200€
Apostil na potvrdenie založení spoločnosti na Floride
4 týždne
200€
APOSTILLE NEW YORK - USA
Apostil na potvrdenie o existencii spoločnosti v New York
4 týždne
200€
Apostil na o potvrdenie založení spoločnosti v New York
4 týždne
200€
APOSTILLE COLORADO - USA
Apostil na potvrdenie o existencii spoločnosti v Colorado
4 týždne
200€
Apostil na potvrdenie o založení spoločnosti v Colorado
4 týždne
200€
Táto webová lokalita používa súbory cookie a služby tretích strán. Ok