Apostila Česko

/Apostila Česko
Apostila Česko2018-09-02T17:31:16+00:00

Ak má byť v cudzom štáte uznaná verejná listina, ktorú vydal alebo overil v rámci svojej právomoci a pôsobnosti orgán Českej republiky, alebo ktorá bola pred ním podpísaná, je vo väčšine štátov nutné, aby táto listina bola podrobená vyššiemu overovaniu tzv. superlegalizácii . Výnimky z tejto povinnosti však vyplývajú z Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky overovania cudzích verejných listín a z niektorých dvojstranných medzinárodných zmlúv o právnej pomoci. Zmyslom superlegalizácie ako aj apostily je vierohodne preukázať skutočnosť, že listina bola vydaná alebo overená určitým justičným alebo správnym orgánom Českej republiky alebo pred ním podpísaná. Overuje sa teda pravosť úradnej pečiatky a podpisu na listine, nie obsah listiny samotnej.

Dohovor o apostile zjednodušil postup overovania verejných listín, ktoré sa majú použiť v cudzích štátoch, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru. Zjednodušené overovanie spočíva v jedinom formálnom úkone, t.j. v opatrení overovanej listiny overovacou doložkou, tzv. apostilou. Na základe takejto apostily už nie je potrebné ďalšie overovanie listiny.

Týmto spôsobom sa overujú verejné listiny napr. výpis z obchodného alebo živnostenského registra, notársky overené kópie, notárske doložky úradne overujúce podpis určitej osoby, a pod. Neoverujú sa tak súkromné listiny (medzi ne patrí napr. aj obyčajná, tj. neoverená kópia verejnej listiny; plná moc, na ktorej nebol úradne overený podpis osôb, a pod.).

V Českej republike sa úradné listiny overujú pre použitie v zmluvných štátoch Haagskeho dohovoru na dvoch miestach, a to v závislosti od druhu overovanej listiny, resp. orgánu ktorý ju vydal. Ide o

• Ministerstvo spravodlivosti – Medzinárodný odbor civilný, ktoré vykonáva apostiláciu listín vydaných justičnými orgánmi Českej republiky vrátane listín vydaných alebo overených notármi. Apostily vydané Ministerstvom spravodlivosti sú bilingválne, obsahujú české ako aj anglické znenie.
• Ministerstvo zahraničných vecí, odbor konzulárnych činností – referát legalizácie opatrí apostilou všetky ostatné dokumenty mimo súdnych a notárskych. Ministerstvo zahraničných vecí vydáva apostily iba v českom jazyku.

V súvislosti s listinami vystavenými a overenými notármi je dôležité upozorniť, že ich je možné opatriť apostilou len v tom prípade ak boli vystavené notárom alebo notárskym kandidátom, ktorý bol ustanovený zástupcom notára alebo ktorý bol notárom poverený na vykonávanie legalizácie a úkonu vo vzťahu k cudzine. Preto Vám odporúčame informovať notára vopred, že daná listina má byť použitá v zahraničí.

Nestrácajte čas vybavovaním doložky o apostile a obráťte sa na náš tím profesionálov, ktorý všetko vybaví za Vás. Rýchlo a spoľahlivo Vám zaistíme apostilu na akýkoľvek dokument včítane overeného prekladu do cudzieho jazyka tak, aby výsledná listina spĺňala všetky potrebné požiadavky na prijatie v cudzom štáte. Stačí iba vyplniť náš objednávkový formulár.

 

APOSTILLE ČESKO 
Apostilizácia dokumentov
Česko
Štandartne 3 dni
€100 + €3 za každú NS
V prípade prekladu 5 dní
Úradný preklad apostillu
Česko
Štandartne 5 dní
Preklad - €20 za každú NS
Táto webová lokalita používa súbory cookie a služby tretích strán. Ok